I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa sposób i formę zamawiania usług oferowanych przez OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu.

II. ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytania ofertowe wymagają formy pisemnej. Mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail, lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Św. Michała 100, 61- 005 Poznań. Osoba zlecająca (Zleceniodawca) powinna znać i akceptować zasady współpracy. Każde zapytanie powinno zawierać:
a) rodzaj i nazwę usługi (np. wykonanie projektu, projekt i druk katalogów, itp.),
b) formę realizacji, ilość, rodzaj materiału (np. druk offsetowy, ilość sztuk, rodzaj i gramatura papieru oraz ewentualne uszlachetnienia),
c) informacje, w jaki sposób oraz jakiego rodzaju będą dostarczone materiały źródłowe lub gotowy projekt,
d) ustalony termin wykonania i sposób dostarczenia / odbioru,
e) adres mailowy, na który wycena będzie przesłana.

III. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
1. Składanie i przyjmowanie zamówień.
a) Warunki określone w przyjętym do realizacji zamówieniu dotyczą wyłącznie tego konkretnego zamówienia, natomiast dodatkowe stałe warunki współpracy poza warunkami określonymi w niniejszej Umowie muszą zostać ustalone odrębnie w aneksach do niniejszej Umowy.
b) W przypadku odstąpienia od złożonego zamówienia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy jednorazową rekompensatę umowną, będącą równowartością 60% (sześćdziesiąt procent) wartości brutto anulowanego zamówienia.
2. Przygotowanie elektronicznego pliku danych do produkcji.
a) Dodatkowe wynagrodzenie za wprowadzenie przez Zleceniobiorcę uzgodnionych z Zleceniodawcą zmian w pliku produkcyjnym zostanie doliczone do fakturowanej ceny za wykonanie produktu.
b) Brak zastrzeżeń do wydruku próbnego zgłoszonych przez Zleceniodawcę do chwili rozpoczęcia produkcji jest równoznaczny z akceptacją produktu zgodnego z wydrukiem próbnym, w szczególności schematu kolorystyki.
c) Reklamacje dotyczące wykonania produktu są rozpatrywane tylko na podstawie zamówienia, wydruku próbnego oraz informacji zawartych w pliku produkcyjnym znajdującym się u Zleceniobiorcy.
d) Jeżeli Zleceniodawca nie zgłosił reklamacji zgodnie z pkt. 10, to po 7. (siedmiu) dniach od daty wykonania zamówienia Zleceniobiorca jest uprawniony do usunięcia posiadanych wydruków próbnych oraz plików do produkcji.

IV. PROCES PROJEKTOWANIA
Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Zleceniodawcy (logo, treść oferty, zdjęcia, specyfikacje produktów / usług, itp.), potrzebne do opracowania projektu.
1. Zleceniodawca, zlecając usługę projektowania, powinien podać niezbędne informacje dotyczące realizacji i formy wykonania usługi (stosowana kolorystyka, charakter projektu, rodzaj układu graficznego, itp.), po czym następuje proces projektowania, który na bieżąco jest konsultowany i akceptowany przez Zleceniodawcę.
2. Projekt po wykonaniu odsyłany jest do ostatecznej akceptacji.
a) Zleceniodawca ma obowiązek dokładnie sprawdzić zawartość merytoryczną oraz graficzną i wskazać ewentualne błędy lub swoje uwagi do projektu.
b) W przypadku znalezienia błędów po druku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane.
c) Po zaakceptowaniu ostatecznego projektu następuje finalizacja realizacji zamówienia.
d) Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (np. elektronicznej na adres e-mail, lub do pobrania z ftp OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. w przypadku projektów, które ze względu na rozmiar nie mogą zostać wysłane drogą mailową).
3. Warunki współpracy ze Studiem Graficznym określa osobny regulamin.

V. PROCES REALIZACJI
1. Terminy realizacji ustalane są indywidualnie. Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
a) Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty złożenia zamówienia w formie pisemnej oraz przesłania prawidłowo przygotowanych plików do druku.
b) Jeśli Klient złożył zamówienie i dostarczył plik po godzinie 10:00, termin realizacji liczony jest od następnego dnia roboczego.
c) Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Zleceniobiorcy.
2. OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku według specyfikacji zamieszczonej na stronie www.obio.com.pl
3. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
4. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
a) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku.
b) Prace drukowane są po sprawdzeniu przez Zleceniodawcę prawidłowości przygotowanych plików.
c) W przypadku, kiedy pliki są nieprawidłowo przygotowane do druku, Zleceniobiorca informuje o tym fakcie Zleceniodawcę, który zobowiązany jest do zaakceptowania poprawionych plików.
5. OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Klienta (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).
6. Zlecenia, do których nie zostanie dostarczony prawidłowo przygotowany plik, będą usuwane po 2. tygodniach od chwili wysłania przez OBIO Dom Produkcyjny informacji o nieprawidłowym przygotowaniu pliku.
7. Plik dostarczony do OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. drogą internetową spółka zobowiązuje się skasować po upływie trzech tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
a) Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace, nie są odsyłane do Klienta.
b) Po upływie trzech tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.
c) Własność intelektualna Klienta, zawarta w jego plikach przesłanych Internetem do OBIO Dom Produkcyjny Sp.J., jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

VI. WYSYŁKA I ODBIÓR PRODUKTU
Wysyłki realizowane są przez OBIO Dom Produkcyjny bądź przez firmy spedycyjne. Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to standardowo 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). Koszt przesyłek materiałów do druku oraz wykonanych zleceń ponosi Zleceniodawca. Firma OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu, nie ponosimy również odpowiedzialności za nieterminowość dostawców.
Na życzenie i koszt Klienta przesyłka może zostać ubezpieczona. Materiały dostarczone na nasz koszt będą refakturowane. Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika. Osobiście zlecenie można odebrać w siedzibie firmy (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).
OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. nie ingeruje bez wiedzy i akceptacji Klienta w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt – dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.

VII. PŁATNOŚCI
1. Przy pierwszym zamówieniu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty przedpłaty w wysokości 100% wartości zlecenia, w uzgodnionym przez Strony terminie.
2. Dokonywanie płatności jest możliwe w następujący sposób:
a) płatność gotówką przy odbiorze,
b) przedpłata na konto bankowe,
c) przelew na konto z odroczonym terminem płatności – opcja dla stałych Klientów.
W przypadku nieterminowej płatności naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

VIII. ODBIÓR ZLECEŃ
Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:
1. odbiór osobisty,
2. przesyłka kurierska.

IX. REKLAMACJE
Zasady wpływania reklamacji do OBIO Dom Produkcyjny Sp.J.
1. Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48. godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu, chyba że indywidualne uzgodnienia stanowią inaczej. Reklamacje wysyłane są kurierem na adres zamawiającego na koszt OBIO Dom Produkcyjny Sp.J.
2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 7. dni roboczych od otrzymania przez OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. reklamowanego nakładu, a pracownik działu handlowego OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient ponosi koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.
4. Reklamacja z tytułu różnic kolorystycznych.
Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji. Warunkiem koniecznym konkretnego dopasowania kolorystycznego jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.), na podstawie której kontrolowana jest kolorystyka pracy. Klient może wykonać odbitkę próbną druku w OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. W takim przypadku wydruk jest wykonywany na podstawie odbitki, po wcześniejszej jej akceptacji przez Klienta.
Odbitka próbna powinna być certyfikowana, tzn, powinna zawierać pasek kontrolny oraz wynik pomiaru potwierdzający zgodność z zadanym profilem. Odbitka bez paska kontrolnego nie jest wiarygodnym materiałem porównawczym. Odbitka próbna powinna być wykonana po ostatniej korekcie z materiałów przekazanych do drukarni, w przeciwnym przypadku nie jest wiarygodną podstawą do druku.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie.
Reklamacje muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

X. ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI KLIENTA FIRMY OBIO Dom Produkcyjny Sp.J.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. z siedzibą
w Poznaniu (61-005), ul. Św. Michała 100, zwana dalej Spółką.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe podczas dotychczasowej współpracy.
4. Złożenie zamówienia w OBIO Dom Produkcyjny Sp.J. jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług Spółki.
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych na Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Zasady współpracy z OBIO Dom Produkcyjny (pdf)